صفحه اصلی

 • ریسرچ-مقاله —d1055
  TOC \h \z \c "شکل 2-1 مدل بلچ و بلچ" شکل 2-1 مدل بلچ و بلچ PAGEREF _Toc395944071 \h 36 TOC \h \z \c "شکل 2-2 مدل شولتز و کیچن" شکل 2-2 مدل شولتز و کیچن PAGEREF _Toc395944246 \h 38 TOC \h \z \c "شکل 2-3 مدل ونگ و شولتز" شکل 2-3 مدل ونگ و شولتز PAGEREF _Toc395944887 \h 39 TOC \h \z \c "شکل 3-1 روابط درونی معیارها در مدل ANP " شکل 3-1 روابط درونی معیارها در مدل ANP PAGEREF _Toc395945139 \h 56 TOC \h \z \c "شکل4-1 نقشه رابط معیارها" شکل4-1 نقشه رابط معیارها 1 PAGEREF _Toc396145597 \h 99 TOC \h \z \c "شکل4-2 نقشه رابط شبکه .زیرمعیارها1" شکل4-2 نقشه رابط شبکه .زیرمعیارها1 PAGEREF _Toc396145609 \h 99 TOC \h \z \c "شکل4-3 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 2" شکل4-3 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 2 PAGEREF _Toc396145620 \h 100 TOC \h \z \c "شکل4-4 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها3" شکل4-4 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها3 PAGEREF _Toc396145630 \h 100 TOC \h \z \c "شکل4-5 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها4" شکل4-5 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها4 PAGEREF _Toc396145639 \h 100 TOC \h \z \c "شک4-6 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 5" شک4-6 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 5 PAGEREF _Toc396145831 \h 101 TOC \h \z \c "شکل4-7 نقشه رابط شبکه زیرمعیارها 6" شکل4-7 نقشه رابط شبکه زیرمعیارها 6 PAGEREF _Toc396145840 \h 101 TOC \h \z \c "شکل 4-8 سوپر ماتریس ناموزون" شکل 4-8 سوپر ماتریس ناموزون 1123فصل اولکلیات1-1مقدمه بشر از دیر باز برای فروش کالا و ترویج […]
 • ریسرچ-مقاله –198
  در میان متون اندرزی، اندرزنامههای دیگری هستند که حجمشان میان چند خط تا دو-سه صفحه متغیر است. اندرزنامههایی همچون داروی خرسندی که با ذوقی خیالی بر شمارنده صفات نیکو است. خویشکاری ریدگان که برشمارنده وظایف کودکان و چگونگی تعلیم یافتن آنها است. رساله روزها که پیرامون اعمالی است که باید در هر یک از روزهای ماه انجام داد. اندرز خوبی کنم به شما کودکان که این اندرز هم درباره چگونگی تعلیم یافتن کودکان است. آراء دین به مزدیسنان که اندرزهای اخلاقی را مد نظر دارد و در برخی موارد با اندرزهایی که در کتاب ششم دینکرد آمده مشابهتهایی دارد. البته اندرزهای دیگری همچون عهد اردشیر، وصیت هوشنگ و ... نیز وجود دارد که در منابع اسلامی به آنها اشاره شده است که ما در اینجا متذکر آنها نمیگردیم. 7467601784985فصل دوم مفاهیم کلیدی در اندرزنامههای پهلوی00فصل دوم مفاهیم کلیدی در اندرزنامههای پهلوی3962401329055001. مینو و گیتیجهان اندیشۀ ایرانی، جهانی ثنوی است که در آن سعی گردیده تا بسیاری از چیزها، با نگاهی ثنوی تبیین و تفسیر گردند. ثنویت اورمزد و اهریمن، گیتی و مینو، تن و روان، جبر و اختیار، ایرانی و انیرانی و ... همگی نمونههایی بر این مدعا هستند. چنین برداشتی از جهان تنها به دین زرتشتی اختصاص ندارد و ما میتوانیم چنین نگاهی را – البته با در نظر داشتن تفاوتهایی - در بسیاری از مناطق مشاهده نماییم. هندوایرانیان برای هر موجودی نیرویی در نظر میگرفتند و به آن مینو میگفتند. واژهای که از ریشۀ man (= اندیشه کردن) مشتق […]
 • ریسرچ-مقاله —d1165
  2-2-6- فرآیند اندازه گیری رضایت مشتری 272-2-7- چرا می خواهیم رضایت مشتری را اندازه گیری کنیم؟ 282-2-8- چه کسی از اطلاعات بدست آمده استفاده خواهد کرد؟ 282-2-9- داده ها باید به چه صورت باشند؟ 292-2-10- اهداف متداول اندازه گیری رضایت مشتری 30فصل سوم. مروری بر تحقیقات 343-1- مروری بر تحقیقات گذشته 35فصل چهارم. روش تحقیق 424-1- مقدمه 434-2- مدل سروکوال 444-2-1- مفهوم مدل سروکوال 444-2-2- ابعاد 5 گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال 45 4-2-2-1- بعد فیزیکی و ظاهر 46 4-2-2-2- بعد اعتبار 46 4-2-2-3- بعد پاسخگویی 47 4-2-2-4- بعد تضمین 47 4-2-2-5- بعد همدلی 474-3- فرضیات 494-4- روش تحقیق 504-4-1- روش تحقیق 504-4-2- طراحی پرسشنامه 51 4-4-2-1- نحوه تکمیل پرسشنامه 52 4-4-2-2- هدف پرسشنامه 52 4-4-2-3- فرم پرسشنامه 544-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 594-4-4- مشخصات جامعه آماری 614-4-5- نمونه گیری 614-4-6- روش تجزیه و تحلیل 63فصل پنجم. بررسی وتحلیل یافته های تحقیق 645- 1- مقدمه 655- 2- پایایی 665- 3- تحلیل توصیفی جامعه آماری 665- 4- تحلیل استنباطی جامعه آماری 705-4-1- فرضیه اول 715-4-2- فرضیه دوم 725-4-3- فرضیه سوم 735-4-4- فرضیه چهارم 745-4-5- فرضیه پنجم 755-4-6- فرضیه ششم 765-4-7- رتبه بندی فرضیات 775-4-8- آزمون های مقایسه میانگین بین سطح مطلوب و سطح فعلی در شرکت مخابرات 79 5-4-8-1- تحلیل بعد فیزیکی وظاهری شرکت مخابرات 80 5-4-8-2- تحلیل بعد اعتبار شرکت مخابرات 81 5-4-8-3- تحلیل بعد پاسخگویی شرکت […]
 • ریسرچ-مقاله user8240
  2-1-12. کلوبتازول322-2. بررسی متون33فصل سوم: مواد و روش ها 373-1. اهداف، پیش فرض ها و فرضیات تحقیق383-1-1.هدف کلی383-1-2.اهداف جزئی383-1-3.پیش فرض ها393-1-4. سؤالات یا فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح393-2.تعریف واژه ها393-2-1.تعریف نظری واژه ها393-2-2. تعریف عملی واژه‌ها403-3. معیارهای پذیرش و خروج نمونه403-3-1. معیارهای پذیرش نمونه403-3-2.معیارهای خروج نمونه41 3-4.متدولوژی و روش اجرا423-5.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده433-6.محدودیتها و متغیرهای قابل کنترل441-3-6.محدودیتها و متغیرهای غیر قابل کنترل443-7. نکات اخلاقی44فصل چهارم: نتایج و یافته ها454-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد مطالعه464-1-1. مقایسه بیماران براساس گروه سنی و نوع گروه مطالعه464-1-2. مقایسه بیماران براساس محل کانولاسیون و نوع گروه مطالعه474-2. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای پاسخ به تفکیک گروه های مورد مطالعه484-3. مقایسه آزمودنی ها از نظرارتباط بین متغیرهای زمینه ای و مخدوش کننده و متغیر های پاسخ (فلبیت) به تفکیک گروه های مورد مطالعه49فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات525-1. تاثیر مداخله بر فلبیت635-2. کاربرد نتایج در حرفه پرستاری685-3. پیشنهادات برای تحقیقات آینده69فهرست منابع 70ضمائم 78ضمیمه الف (پرسشنامه ریسرچ-مقاله)79چکیده انگلیسی 80فهرست جداولجدول4-1 . جدول توافقی توزیع فراوانی گروه های مختلف سنی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک نوع مداخله […]
 • ریسرچ-مقاله —d1129
  برنامه نت پیش بینانه کل کارخانه ................................................................... 302-7-1-برنامه نت پیش بینانه مطلوب ........................................................................... 312-7-2- سیستم نت پیش بینانه مطلوب. .................................................................. 312-7-3-پیش بینی کافی نیست....................................................................................... 312-8-مبانی نظری و مفاهیم تحقیق .............................................................................. 322-8-1-روش تحقیق ....................................................................................................... 322-8-2-طراحی مدل پیش بینی .................................................................................. 352-8-3-داده کاوی ............................................................................................................ 35فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ................................................................................. 373-1-مقدمه ..................................................................................................................... 383-2-سیستم پیش بینی نگهداری با استفاده تکنیکهای داده کاوی................... 393-3-روشی عملی برای ترکیب داده کاوی و تشخیص خرابی […]
 • ریسرچ-مقاله user8224
  ایده های اولیه در مورد هسته سازی به عناصر شیمیایی تولید شده در آغاز جهان برمی گردد ، اما در این زمینه هیچ نظریه موفقی ثبت نشده است.ادینگتون اولین کسی بود که در سال 1920 پیشنهاد کرد که انرژی ستارگان را فرآیند همجوشی هیدروژن و تولید هلیم تامین می کند ، اما به دلایل ناکافی بودن مکانیسم های هسته ای به طور عام پذیرفته نشد.در ادامه هانس بتا قبل از جنگ جهانی دوم برای اولین بار مکانیسم های هسته ای از هم جوشی هسته ای هیدروژن به هلیوم را فرمول بندی کرد[3,4].اما هیچکدام از این کارها توجیهی برای انرژی ستارگان و منشا هسته های سنگین تر از هلیوم ارائه نکردند.بحث های مقدماتی فرد هویل در مورد فرآیند هسته سازی هسته های سنگین تر در ستارگان بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد[5]. این بحث ها به تولید عناصر سنگین تر در ستارگان در طول تحول هسته ای مربوط می شود.ریسرچ-مقاله هویل چگونگی توزیع فراوانی عناصر را با افزایش سن کهکشانها نشان می دهد.در سال 1957 مقاله ای مشهور توسط ای-ام بربیج ،جی.آر.بربیج، فولر و هویل که در آن پروسه های جدیدی برای تبدیل هسته های سنگین به دیگر هسته ها را در ستارگان مطرح می کرد، منتشر شد.این فرآیندها می توانست توسط دانشمندان اختر فیزیک و نجوم سندیت پیدا کند.اخیرا هم با استفاده از فرآیندهای گوناگون مانند کشش سطحی هسته ای و تئوری چگالی هسته ای در یک محیط پلاسمای نوکلئونی ، برای توجیه و محاسبه شرایط تشکیل هسته ها در عالم نخستین و ستارگان ریسرچ-مقاله هایی انجام شده است. [6-10]به هر حال ضمن […]
 • ریسرچ-مقاله —c876
  نمودار 4-16 میانگین شکایات مشتریان قبل و پس از اجرای رویکرد مشتری مدارانه ISO10002 ISO10004 102نمودار 4-17 تعداد شکایات مشتریان قبل و پس از اجرای رویکرد مشتری مدارانه ISO10002 ISO10004 103کلیات تحقیق (مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات یا فرضیه ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق)مقدمهبخش خدمات در کشور ایران در سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. به گونه‌ای که سهم آن از تولید ناخالص جهانی بیش از سایر بخش‌ها بوده است. در نیمه دوم قرن بیستم گرایش علم اقتصاد از صنعت ‌گرایی به خدمات‌گرایی تغییر یافته است.از اینرو در بازارهای رقابتی و آزاد راهبردهایی از قبیل ارائه خدمات با کیفیت، بالابردن سطح رضایت و وفاداری مشتریان بیشترین توجه را به سوی خود جلب نموه است. در سازمان‌های خدماتی- تجاری به دلایلی از قبیل تعداد کمتر مشتریان، تداوم بیشتر استفاده از خدمات توسط آن‌ها و نیز اهمیت حفظ و تقویت روابط بلندمدت شرکت ها با مشتریانشان، در کنار روابط نزدیک‌تر و عمیق‌تر با آن‌ها و همچنین افزایش آگاهی مشتریان سبب شده است تا توجه به عوامل مؤثر در ایجاد مشتریان وفادار و راضی از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. امروزه رضایت و وفاداری مشتری و کیفیت خدمات از مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می‌روند. برتری یافتن در ارائه خدمات به مشتری، مستلزم داشتن تعهد کامل نسبت به اوست و یکی از روش‌هایی که شرکت‌ها می‌توانند خدمات خود را از سایر شرکت‌های رقیب متمایز کنند این است که […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :